Privacy

Privacyverklaring

De WERTGARANTIE Group (vanaf nu "WERTGARANTIE“) verheugt zich dat je onze website bezoekt. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn zeer belangrijk voor ons. Wij willen je daarom hier informeren welke van jouw persoonsgegevens wij bij je bezoek aan onze website registreren en voor welke doelen ze gebruikt worden.

Omdat wetsveranderingen of veranderingen van onze ondernemingsinterne processen een aanpassing van deze verklaring inzake de gegevensbescherming noodzakelijk kunnen maken, verzoeken wij jou deze verklaring regelmatig door te lezen. De verklaring inzake de gegevensbescherming kan op elk ogenblik onder verklaring inzake de gegevensbescherming opgeroepen, opgeslagen en geprint worden.

§ 1 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de EU-verordening inzake de gegevensbescherming (vanaf nu: AVG) en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

WERTGARANTIE SE
Breite Straße 8
30159 Hannover
Duitsland
Telefon: 088 2500 600

E-Mail: service.nl@wertgarantie.com
Internet: www.wertgarantie.nl

Deze verklaring inzake de gegevensbescherming geldt voor het internetaanbod van WERTGARANTIE dat onder het domein www.wertgarantie.nl opgeroepen kan worden

§ 2 Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De externe bevoegde persoon voor de gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de EU-verordening inzake de gegevensbescherming (vanaf nu: AVG) en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

De heer advocaat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
Telefon.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
Internet: www.kinast.eu

§ 3 Beginselen van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij horen bijvoorbeeld informatie zoals jouw naam, jouw leeftijd, jouw adres, jouw telefoonnummer, jouw geboortedatum, jouw e-mailadres, jouw IP-adres of het gebruiksgedrag. Informatie, waarbij wij geen (of enkel met een onredelijke moeite een) verwijzing naar jouw persoon tot stand kunnen brengen, bijvoorbeeld door anonymisering van de informatie, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het registreren, oproepen, het gebruik, de opslag of de doorsturing) vereist altijd een wettelijke basis of jouw instemming. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking bereikt werd en geen wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen meer nageleefd moeten worden.

Wanneer wij voor het ter beschikking stellen van bepaalde offertes jouw persoonsgegevens verwerken, dan informeren wij jou over de concrete stappen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de juridische basis voor de verwerking en de duur van de opslag.

§ 4 Verwerkingsstappen

1. Opmaak en gebruik van de website

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Bij het oproepen en het gebruik van onze website registreren wij de persoonsgegevens die jouw browser automatisch naar onze server stuurt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. Wanneer jij onze website gebruikt, registreren wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om je de website te tonen en de stabiliteit en de veiligheid te garanderen:

• IP-adres van de aanvragende computer,

• datum en tijdstip van de toegang,

• naam en URL van het opgeroepen bestand,

• website, vanwaar de toegang plaatsvindt (Referrer-URL),

• gebruikte browser en eventueel het bedrijfssysteem van jouw computer alsook de naam van jouw access-provider

b. Juridische basis

Voor voornoemde gegevensverwerking dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als juridische basis. De verwerking van de genoemde gegevens zijn nodig om een website ter beschikking te stellen en dient daarmee om een legitiem belang van onze onderneming te behartigen.

c. Opslagduur

Zodra de genoemde bestanden niet meer nodig zijn om de website te tonen, worden ze gewist. De registratie van gegevens voor de opmaak van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Bijgevolg bestaat er vanwege de gebruiker geen recht op herroeping. De langere opslag kan plaatsvinden wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.

2. Contactformulier

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij jou aan via een voorbereid formulier (service.nl@wertgarantie.com) met ons contact op te nemen. Tijdens de verzendingsprocedure van jouw aanvraag via het contactformulier wordt voor het geven van jouw toestemming naar deze verklaring inzake de gegevensbescherming verwezen. Wanneer jou gebruik maakt van het contactformulier, worden de volgende persoonsgegevens van jou verwerkt:


• E-mailadres
• Naam, voornaam
• Telefoon
• Onderwerp
• Inhoud van jouw aanvraag

De vermelding van jouw e-mailadres, jouw adres en jouw telefoonnummer dient daarbij om jouw aanvraag toe te wijzen en jou te kunnen antwoorden. De vermelding van jouw naam en van de aanspreektitel dient om jou persoonlijk aan te spreken. Bij het gebruik van het contactformulier worden jouw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven, behalve van de volgens § 15 AktG verbonden ondernemingen op basis van concerninterne opdrachtverwerking volgens art. 28 AVG.

b. Juridische basis
De hierboven beschreven gegevensverwerking voor de contactopname gebeurt volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG op de door jou vrijwillig verstrekte toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring:

Met de invoer van mijn gegevens en het indrukken van de knop “Bericht Versturen“ geef ik mijn toestemming ervoor dat e-mailadres, naam en telefoon, alsook mijn concrete aanvraag voor de beantwoording van mijn contactaanvraag gebruikt wordt. De toestemming voor het registreren van de tijdens de verzendingsprocedure geregistreerde persoonsgegevens kan ik steeds herroepen.

c. Opslagduur

Zodra de door jou gedane aanvraag afgewikkeld is, en de betreffende zaken daarna verwezenlijkt zijn, worden de via het contactformulier verwerkte persoonsgegevens van jou gewist. Een verdere opslag kan voor elk geval apart gebeuren wanneer dit door de wet voorgeschreven is.

§ 5 Gegevens doorgeven

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan derden door, wanneer:

• Je hiervoor jouw uitdrukkelijke instemming volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG gegeven hebt,

• dit wettelijk toegelaten en volgens art 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG voor de vervulling van een contractuele relatie met jou noodzakelijk is,

• wanneer volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. c AVG voor de doorgave een wettelijke plicht bestaat,

• de doorgave volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG noodzakelijk is voor het behartigen van legitieme ondernemingsbelangen en om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden bestaat om aan te nemen dat je een overwegend belang hebt aan het feit dat jouw gegevens niet worden doorgegeven.

Wanneer wij derden met de verwerking van persoonsgegevens belasten, dan gebeurt dit op basis van een opdrachtverwerkingscontract volgens art. 28 AVG.

Op basis van een verwerkersovereenkomst conform artikel 28 AVG maakt WERTGARANTIE SE gebruik van concerninterne dienstverleners (= verwerkers) binnen de WERTGARANTIE Group voor de volgende opgedragen taken / doeleinden:

Categorie van ontvangers Opgedragen taken / doel
Concerninterne dienstverleners in het kader van de opdrachtverwerking
 • Vervulling van het contract
 • Ontbinding van het contract
 • Herroeping van het contract
 • Tot stand brengen van het contract
 • Beheer van het contract
 • Contractuele eisen
 • Controle van aanvragen
 • Controle van prestaties
 • Klantendienst (telefoon, online)
 • Organisatie van contractuele diensten
 • Beantwoorden van aanvragen
 • Verwerking van contract gerelateerde klantengegevens
 • Risicobeoordeling
 • Financiën / boekhouding

 

§ 6 Gebruik van cookies

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens jouw bezoek aan onze websites door ons naar de browser van jouw toestel gestuurd en daar opgeslagen worden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van technische noodzakelijke cookies niet worden aangeboden. Andere cookies maken ons echter verschillende analyses mogelijk. Cookies zijn bijvoorbeeld in staat de door jou gebruikte browser bij een nieuw bezoek aan onze website opnieuw te herkennen en verschillende gegevens naar ons te sturen. Met behulp van cookies kunnen wij onder andere ons internetaanbod voor jou gebruiksvriendelijker en effectiever maken, door bijvoorbeeld jouw gebruik van onze website te onderzoeken en jouw favoriete instellingen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen) vast te stellen. Wanneer derden via cookies informatie verwerken dan registreren wij deze informatie rechtstreeks via jouw browser. Cookies richten geen schade aan jouw toestel aan. Ze kunnen geen programma's uitvoeren en bevatten geen virussen.

Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt.

Categorie van ontvangers

Opgedragen taken / doel

Art 1:

Transient-cookies
Op onze website worden transient-cookies gebruikt, die automatisch gewist worden zodra je jouw browser sluit. Dit soort van cookies maakt het jou mogelijk om jouw sessie-ID te registreren. Daardoor kunnen verschillende aanvragen van jouw browser aan een gemeenschappelijke sessie toegewezen worden en kunnen wij jouw apparaat bij latere bezoeken aan onze website in een sessie opnieuw herkennen.

Art 2:

Persistent-cookies
Op onze website worden persistent-cookies gebruikt. Persistent-cookies zijn cookies die langere tijd in jouw browser opgeslagen worden en die ons informatie sturen. De opslagduur verschilt naargelang de cookie. U kunt persistent-cookies zelf via jouw browserinstellingen wissen.

Funktion 1:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig omwille van technische redenen zodat je onze website kunt bezoeken en door ons aangeboden functies kunt gebruiken.
Verder dragen deze cookies bij tot een zeker gebruik volgens de voorschriften van de website.

Funktion 2:

Prestatie gerelateerde cookies
Met behulp van deze cookies kunnen wij een analyse van het gebruik van de website uitvoeren en rendement en functionaliteit van onze website verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld informatie geregistreerd over hoe onze website door bezoekers gebruikt wordt, welke pagina's met de meeste frequentie worden opgeroepen of dat op bepaalde pagina's foutmeldingen weergegeven worden.

b. Juridische basis

Op basis van de beschreven gebruiksdoelen ligt de juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies in art. 6 lid 1 lit. f AVG. Indien jij op door een door ons verstrekte aanwijzing ("cookie-banner“) jouw instemming met het gebruik van cookies gegeven hebt, dan is de rechtmatigheid van het gebruik eveneens gebaseerd op art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG.

c. Opslagduur

Zodra de via de cookies naar ons gestuurde gegevens niet langer nodig zijn om de hier boven beschreven doelen te bereiken, wordt deze informatie gewist. Een langere opslag kan gebeuren wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.

d. Configuratie van de browserinstellingen

De meeste browsers zijn zodanig vooringesteld dat ze cookies standaard accepteren. Je kunt jouw browser echter zodanig configureren dat enkel nog specifieke of helemaal geen cookies meer geaccepteerd worden. Wij maken je echter erop attent dat je mogelijkerwijze niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken wanneer cookies door de instellingen van jouw browser op onze website gedeactiveerd worden. Via de browserinstellingen kun je reeds in jouw browser opgeslagen cookies ook wissen. Verder kun je ook jouw browser zodanig instellen dat hij jou waarschuwt voordat cookies opgeslagen worden. Omdat de verschillende browsers uiteenlopende functies kunnen hebben, verzoeken wij jou het helpmenu van jouw browser voor de configuratiemogelijkheden te gebruiken. Indien je een omvangrijk overzicht van alle toegangen van derden tot jouw internetbrowser wenst, dan raden wij jou aan de hiervoor speciaal ontwikkelde plug-ins te installeren.

§ 7 Tracking en analysetools

Wij gebruiken tracking- en analysetools om een doorlopende optimalisatie en op de behoeften afgestemde uitvoering van onze website te waarborgen. Met behulp van tracking-maatregelen kunnen wij ook het gebruik van onze website door bezoekers statistisch registreren en ons online aanbod met behulp van de daardoor gewonnen kennis voor jou verder ontwikkelen. Rekening houdend met deze belangen is het gebruik van de hiernavolgend beschreven tracking- en analysetools volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG gerechtvaardigd. De volgende beschrijving van de tracking- en analysetools biedt ook informatie over de verwerkingsdoelen en de verwerkte gegevens.

1. Google Analytics

Op deze website wordt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043 USA (“Google“), gebruikt. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op jouw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken.

De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld over tijd, plaats en frequentie van jouw gebruik van deze website, wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics is het niet uitgesloten dat de door Google Analytics gezette cookies naast het IP-adres ook andere persoonsgegevens kunnen registreren. Wij maken erop attent dat Google deze informatie eventueel naar derden zal sturen wanneer dit wettelijk voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De door cookies gegenereerde informatie zal Google in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om jouw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website uit te voeren. De in het kader van Google Analytics door jouw browser doorgestuurde IP-adres wordt door Google, volgens eigen verklaringen, niet met andere gegevens van Google samengebracht.

Je kunt een opslag van cookies in de regel door een instelling in jouw browsersoftware verhinderen; wij maken er echter op attent dat je in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken.

Het is niet uitgesloten dat de door Google Analytics gezette cookies naast het IP-adres andere persoonsgegevens kunnen registreren. Om te verhinderen dat informatie over jouw gebruik van de website door Google Analytics geregistreerd en naar Google Analytics gestuurd worden, kun je op de volgende link een plugin voor jouw browser downladen en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Deze plugin verhindert dat informatie over jouw bezoek aan de website naar Google Analytics gestuurd wordt. Een andere analyse wordt door deze plugin niet verhinderd. Wij maken je erop attent dat je de hierboven beschreven browser-plug-in bij een bezoek aan onze website via de browser van een mobiel toestel (Smartphone of Tablet) niet kunt gebruiken. Bij het gebruik van een mobiel toestel kun je de registratie van jouw gebruiksgegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: Schakel Google Analytics uit.

Door op deze link te klikken wordt een Opt-out cookie in jouw browser gezet. Deze verhindert dat informatie over jouw bezoek naar Google Analytics gestuurd wordt. Vergeet niet dat de Opt-out cookie alleen voor deze browser en alleen voor dit domein geldig is. Wanneer jij de cookies in deze browser wist, wordt ook de Opt-out cookie gewist. Om de registratie door Google Analytics verder te verhinderen moet je de link opnieuw aanklikken. Het gebruik van de Opt-out cookie is ook als alternatief voor de hierboven beschreven plug-in bij het gebruik van de browser op jouw computer mogelijk.

Om een zo goed mogelijke bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen, werd Google Analytics op deze website met de code “anonymizeIp“ uitgebreid. Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 Bit van de IP-adressen gewist worden en dat jouw IP-adres daardoor anoniem geregistreerd wordt (zog. IP-Masking). Jouw IP-adres wordt daarbij door Google reeds voor de overdracht binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte gekort en daardoor anoniem gemaakt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar gekort.

2. Google AdWords Conversion Tracking

Wij gebruiken de technologie “Google AdWords“ en daarbij speciaal het Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Klik je op een door Google geplaatste advertentie, dan wordt op jouw PC een cookie voor het Conversion-Tracking bewaard. De cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet voor een persoonlijke identificatie. Bezoek je bepaalde pagina’s van onze website, wanneer de cookie nog niet verstreken is, dan kunnen Google en wij herkennen dat jij op een bepaalde advertentie geklikt hebt en dat je naar deze pagina doorgestuurd werd. Google AdWords-klanten krijgen altijd een andere cookie. Zo bestaat niet de mogelijkheid om cookies via de websites van AdWords-klanten op te volgen.

De met behulp van de Conversion-cookies gewonnen gegevens dienen om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die gebruik maken van Conversion-Tracking. De klanten vernemen daarbij het aantal gebruikers die op hun advertentie geklikt hebben en daarna naar een met een Conversion-Tracking-Tag uitgeruste pagina doorgestuurd werden. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoon geïdentificeerd kan worden.

Wil je niet deelnemen aan Conversion-Tracking dan kun je dit door een instelling in jouw browser verhinderen, bijvoorbeeld zodanig dat een installatie van de cookies in de regel verhinderd wordt. Jij kunt cookies voor de Conversion-Tracking ook deactiveren door jouw browser zodanig in te stellen dat alleen cookies van het webadres “googleadservices.com“ geblokkeerd worden.

3. Google Remarketing

Wij gebruiken de technologie “Google Remarketing“ van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Met Google Remarketing worden advertenties voor gebruikers gepubliceerd die onze websites en online diensten reeds bezocht hebben en die zich in een bepaald aanbod geïnteresseerd hebben. Binnen het Google-reclamenetwerk kunnen hierdoor doelgerichte en op interesses gebaseerde reclameadvertenties op onze pagina gepubliceerd worden. Google Remarketing gebruikt voor deze analyse cookies. Hierdoor kunnen onze bezoekers herkend worden zodra ze websites in het reclamenetwerk van Google oproepen. In het reclamenetwerk van Google kunnen zo doelgericht en op interesses gebaseerd reclameadvertenties gepubliceerd worden die zich op de door de gebruiker eerder bezochte websites van het reclamenetwerk van Google (die eveneens de remarketing functie van Google gebruiken) baseren. Wanneer je geen doelgerichte, op interesses gebaseerde reclame wilt zien, dan kun je het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden via de link: https://adssettings.google.nl/ deactiveren.

4. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de technologie “Google Tag Manager“ van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Via deze tool kunnen website-tags via een interface beheerd worden. Tags zijn individuele code-elementen, die door de Google Tag Manager bij de broncode van onze website gevoegd worden en die onder andere dienen om traffic en bezoekersgedrag te meten of de functies van onze website uit te breiden. De Google Tag Manager implementeert alleen tags en zet zelf geen cookies, en registreert bijgevolg geen persoonsgegevens. Het tool activeert echter andere tags, die eventueel gegevens kunnen registreren; Wanneer op domein -of cookie-niveau een deactivering werd uitgevoerd, dan blijft deze voor alle tracking-tags bestaan die met Google Tag Manager geïmplementeerd worden. Meer informatie over de Google Tag Manager vindt je op https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html en op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

5. Microsoft Bing Tracking

De website maakt gebruik van Bing Universal Event Tracking (een dienst van Microsoft Inc., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Deze dienst maakt het ons mogelijk om activiteiten van de gebruikers van onze website op te volgen, indien deze via een advertentie van Bing Ads naar onze website doorgestuurd werden. In dit geval wordt op jouw computer een cookie opgeslagen. Op onze website is een zogenaamde “Bing UET-Tag“ gezet. Daarbij gaat het om een code die in verbinding met de op jouw computer opgeslagen cookie geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website opslaat, die naar een server van Microsoft Inc. in de Verenigde Staten gestuurd en daar maximum 180 dagen opgeslagen worden. Je hebt steeds de mogelijkheid in de daarvoor voorziene instelling van jouw browser de opslag van cookies in de regel te verhinderen of reeds opgeslagen cookies te wissen. Je kunt de deelname aan de opvolging op elk gewenst ogenblik met werking voor de toekomst op de link http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out herroepen.

6. Userlike

Deze website gebruikt Userlike, een live chat software van Userlike UG. Userlike gebruikt "cookies", tekst bestanden die op jouw computer geplaatst worden en jou toestaan om chats over de website te voeren. De verzamelde data wordt niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over de privacyregeling van Userlike vindt je onder: https://www.userlike.com/nl/terms#privacy-policy

7. Mouseflow

Deze website gebruikt Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de analyse van deze website en haar bezoekers. Hiervoor worden gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De webanalysetool Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde afzonderlijke bezoeken (uitsluitend met geanonimiseerd IP-adres).

Hierbij ontstaat een verslag van de muisbewegingen en kliks met als doel afzonderlijke websitebezoeken steekproefsgewijs af te spelen en hiervan potentiële verbeteringen voor de website af te leiden. De via Mouseflow verzamelde gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. De verwerking geschiedt conform art. 6 (1) f) AVG op basis van het rechtmatige belang bij een rechtstreekse klantcommunicatie en een op de behoeften afgestemde vormgeving van de website. Je hebt het recht om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze op art. 6 (1) f AVG gebaseerde verwerking van de op jou van toepassing zijnde persoonsgebonden gegevens. Hiervoor kun je de registratie op alle websites die Mouseflow gebruiken voor de door jou gebruikte browser via de volgende link deactiveren: https://mouseflow.de/opt-out/

 8. Consentmanager

Wij hebben de toestemmingsbeheertool "consentmanager" (www.consentmanager.net) van Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden,info@consentmanager.net) in onze website geïntegreerd om toestemmingen voor de gegevensverwerking resp. de inzet van cookies of vergelijkbare functies te registreren. Met behulp van "consentmanager" kunt u uw toestemming voor bepaalde functies van onze website, bijv. voor de integratie van externe elementen, de integratie van streaming-content, statistische analyses, reikwijdtemeting en gepersonaliseerde reclame geven of weigeren. U kunt met "consentmanager" uw toestemming voor alle functies geven of weigeren of uw toestemming voor afzonderlijke doeleinden of functies geven. De door u uitgevoerde instellingen kunnen ook achteraf nog door u worden gewijzigd. Wij integreren "consentmanager", zodat de gebruikers van onze website zelf kunnen beslissen over de bovengenoemde zaken en binnen het kader van het verdere gebruik van onze website de mogelijkheid hebben om reeds uitgevoerde instellingen te wijzigen. Binnen het kader van het gebruik van "consentmanager" worden persoonsgebonden gegevens en informatie over de gebruikte eindapparatuur zoals het IP-adres verwerkt.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 letter a AVG in combinatie met art. 7 lid 1 AVG alsook ter vervanging letter f. Onze legitieme belangen bij de gegevensverwerking liggen in de opslag van gebruikersinstellingen en voorkeuren met betrekking tot de inzet van cookies en andere functionaliteit. "Consentmanager" slaat uw gegevens zolang op als uw gebruikersinstellingen actief zijn. Twee jaar na het uitvoeren van de gebruikersinstellingen vragen wij opnieuw om uw toestemming. De uitgevoerde gebruikersinstellingen worden dan opnieuw gedurende deze periode opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Stuur om bezwaar te maken een e-mail aan info@consentmanager.net.

 9. Google reCAPTCHA

Op onze website maken wij gebruik van Google reCAPTCHA ter controle en ter vermijding van interacties op onze website door geautomatiseerde pogingen tot toegang, bijvoorbeeld door zogenoemde bots. Hierbij gaat het om een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd. Door de certificering volgens het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat de privacyrichtlijnen van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de Vereenigde Staten in acht worden genomen.

Met behulp van deze dienst kan Google bepalen vanaf welke website een aanvraag wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u de zogenoemde reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres wordt door Google wellicht nog meer informatie verzameld die voor het aanbieden en garanderen van deze dienst noodzakelijk is. De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de veiligheid van onze website alsmede in het afweren van ongewenste, geautomatiseerde pogingen tot toegang in de vorm van spam en dergelijke.

Google biedt op https://policies.google.com/privacy aanvullende informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens.

§ 8 Hyperlinks

Op onze website bevinden zich zogenaamde hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Bij activering van deze hyperlinks word je vanaf onze website rechtstreeks naar de website van de andere aanbieders doorgestuurd. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke omgang van jouw gegevens op deze websites van derden geven, omdat wij geen invloed hebben of deze ondernemingen de bepalingen voor de gegevensbescherming naleven. Over de omgang met jouw persoonsgegevens door deze ondernemingen verzoeken wij jou zich rechtstreeks op deze websites te informeren.

§ 9 Rechten van getroffenen

Uit de AVG resulteren voor jou als getroffene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:

• Volgens art. 15 AVG kun je informatie over jouw door ons verwerkte persoonsgegevens vragen. Je kunt vooral informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie jouw gegevens openbaar gemaakt werden of worden, de voorziene opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van jouw gegevens, indien deze niet bij ons geregistreerd werden, doorsturen in derdelanden of naar internationale organisaties alsook het bestaan van een geautomatiseerde besluitname inclusief profiling en eventueel duidelijke informatie over hun details vragen.

• Volgens art. 16 AVG kun je onmiddellijk de correctie van onjuiste of de vervollediging van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.

• Volgens art. 17 AVG kun je eisen dat jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens gewist worden, wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, een rechtelijke plicht te vervullen, omwille van redenen van het openbare belang of om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

• Volgens art. 18 AVG kun je de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens eisen indien de juistheid van de gegevens door jou betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, wij deze gegevens niet meer nodig hebben en jou afwijst dat ze gewist worden omdat jou ze nodig heeft om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen. Het recht uit art. 18 AVG is ook van toepassing op jou wanneer jou volgens art. 21 AVG verzet tegen de verwerking ingediend heeft.

• Volgens art. 20 AVG kun je eisen dat jouw persoonsgegevens, die jij ons ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar doorgestuurd worden of je kunt eisen dat ze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden.

• Volgens art. 7 lid 3 AVG kun je jouw gegeven instemming steeds bij ons herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de op deze instemming gebaseerde gegevensverwerking in de toekomst niet meer mogen verderzetten.

• Volgens art. 77 AVG heb je het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kan je je hiervoor tot de toezichthoudende instantie van jouw reguliere woonplaats, jouw werkplaats of de zetel van onze onderneming wenden.

§ 10 Recht op verzet

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, heb jou het recht om volgens art. 21 AVG verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen, wanneer daarvoor redenen bestaan die uit jouw bijzondere situatie resulteren of wanneer het verzet tegen directe reclame gericht is. In geval van de directe reclame bestaat voor jou een algemeen verzetrecht dat door ons zonder vermelding van een bijzondere situatie wordt omgezet.

§ 11 Gegevensbeveiliging en veiligheidsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe jouw privacy te beschermen en jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie of verlies of misbruik van jouw bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, nemen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast worden. Hierbij hoort onder andere het gebruik van erkende coderingsmethoden (SSL of TLS).

Wij maken er echter uitdrukkelijk op attent dat het wegens de structuur van internet mogelijk is dat deze regels van de gegevensbescherming en voornoemde veiligheidsmaatregelen door andere, niet binnen onze verantwoordelijkheid vallende personen of instellingen niet nageleefd worden. In het bijzonder kunnen niet gecodeerd prijsgegeven gegevens – bijvoorbeeld wanneer dit per e-mail gebeurt – door derden meegelezen worden. Wij hebben hier technisch geen invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem ter beschikking gestelde gegevens door codering of op andere wijze tegen misbruik te beschermen.

Status: oktober 2021